اخبار و مقالات

نکات ایمنی در استفاده از پلیت الکتروسرجری

جریان از طریق قلم کوتر(الکترود فعال) به بدن بیمار وارد شده و بعلت کم بودن سطح مقطع نوک قلم عمل برش یا انعقاد، در محل تماس قلم انجام می گیرد و سپس این جریان به وسیله پلیت (الکترود خنثی) که به بدن بیمار چسبیده شده است از بدن خارج و و به دستگاه ژنراتور باز می گردد. فرکانس تولیدی توسط دستگاه برابر 400 KHZ می باشد که این فرکانس سبب ایجاد واکنش های فیزیولوزیکی در بدن نمی گردد. لیکن سبب ایجاد حرارت و احتمال سوختگی می گردد. به منظور اجتناب از سوختگی و کاهش ریسک آن لازم است تا ضمن رعایت استفاده از پلیت های دارای مجوز به نکات زیر نیز توجه شود.

 

نکات ایمنی و هشدارها:
در صورت رعایت نکردن موارد زیر امکان صدمه به بیمار وجود دارد لذا در رعایت موارد زیر دقت فرمایید.
1- حتما قبل از استفاده از پلیت، لطفا به دفترچه راهنمای نحوه استفاده مراجعه و آنرا به دقت مطالعه فرمایید.
2- پلیت حتما باید توسط کاربر ماهر و مجرب بکار گرفته شود.
3- درصورت وجود هرگونه صدمه در بسته بندی و باز بودن لفاف، استفاده از پلیت خودداری شود.
4- از پلیت صدمه دیده (دارای صدمات فیزیکی مانند خمیدگی، فرورفتگی و یا چروکیدگی سطوح و یا لبه) به هیچ وجه استفاده نگردد. از ایجاد هرگونه برش، تغییر و یا صدمه به پلیت خودداری شود.
5- از ﻗﺮار دادن ﭘﻠﻴﺖ روي ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺰرگ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ، اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ، نزدیک اندام های دارای پروتز فلزی، بافت های آسیب دیده و بافت چربی اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد. دقت شود تا ﻟﺒﻪﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ، درﻣﺤﻞﻫﺎﻳﻲﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻋﻀﻮ ﻛﻢ اﺳﺖ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزو و ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺖﭘﺎ) روي ﻫـﻢ ﻗـﺮار ﻧﮕﻴﺮد.
6- اﺑﻌﺎد و نوع ﭘﻠﻴﺖ، می بایستی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. درﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت احتمال سوختگی در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس، افزایش می یابد .
7- از هرگونه انباشتگی مایعات (مانند تعرق بیمار، سالین و غیره) ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﻠﻴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. مايعات جمع شده ، می بایستی با حوله خشك شود.
8- در صورت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دﺳﺘﮕﺎه، ﻗﺒﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ حتما دستگاه، کابل ها، قلم و الکترود و همچنین نحوه اتصالات آنها به پلیت و نیز اتصال پلیت به بیمار بخوبی چک شود.
8- استفاده از پلیت بزرگسال برای افراد با وزن کمتر از 15 کیلوگرم توصیه نمی شود.
9- قبل از استفاده از پلیت، وضعیت کلمپ و کابل متصل به آن را چک کنید تا سالم باشند.
10- پلیت حتما باید در شرایط مجاز محیطی انبارش و حمل و نقل شود.
11- اشکال در تنظیمات نرمال توان و فرکانس الکتروسرجری، تاثیر مستقیم روی پلیت دارد. بنابراین قبل از بکارگیری پلیت، از نرمال بودن توان و فرکانس خروجی الکتروسرجری اطمینان حاصل نمایید.
12- دستگاه الکتروسرجری بکار رفته با پلیت باید از نظر توان و فرکانس خروجی با پلیت همخوانی داشته باشد.
13- افزایش دمای سطح پلیت به دلیل کاهش کیفیت سطح تماس پلیت با پوست ، باعث ایجاد سوختگی بیمار می شود.
14- افزایش دمای سطح پلیت به دلیل عدم ظرفیت پلیت جهت عبور جریان کافی، باعث ایجاد سوختگی بیمار می شود.
15- در حین جراحی و هنگام جابجا کردن بیمار، اتصال پلیت به بدن بیمار مجددا کنترل شود.
16- پلیت را به آرامی از یک لبه از پوست جدا کنید تا پوست آسیب نبیند.
17- استفاده مجدد از پلیت یکبار مصرف کاملا ممنوع و غیر مجاز است. پلیت نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله‌های خانگی دور انداخته شود، بلکه باید جزء زباله های بیمارستانی قرار گیرد و تمهیدات لازم برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست برای آن در نظر گرفته شود.

 

تهیه و تدوین: واحد تحقیق و توسعه شرکت راوک نوآور پژوه

 

One thought on “نکات ایمنی در استفاده از پلیت الکتروسرجری

  1. سلام، این یک دیدگاه است.
    برای شروع مدیریت، ویرایش و پاک کردن دیدگاه‌ها، لطفا بخش دیدگاه‌ها در پیشخوان را ببینید.
    تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.

Comments are closed.